Revolucioni i Arsyes

Fragment i shkëputur nga libri “In the Minds of Men – Darwin and the New World Order”, kapitulli i 1, Revelation, Reason, and Revolution, me autor Ian T. Taylor, TFE Publishing, Canada, 2003 [version elektronik]. Renesanca1 solli një numër njerëzish të arsimuar, të pakënaqur me mësimet ortodokse të bazuara në Shpalljen biblike, e cila ishte … Continue reading Revolucioni i Arsyes

Advertisements